Musikforeningen 

TRÅD

Hvad er TRÅD...

 

 

Musikforeningen TRÅD er stiftet 17. december 2009

En gruppe mennesker, som i forvejen bruger en del af deres fritid på det lokale musikmiljø, besluttede sig for at stifte en musikforening, og hurtigt var TRÅD en realitet. Håbet er, at udbrede kendskabet til foreningen, og ikke mindst det lokale musikmiljø, via koncerter og arrangementer.

 

Musikforeningen TRÅD vil:

  • fremme udøvelse af og kendskab til alsidig musik.

  • hjælpe amatørudøvere til at optræde foran et publikum.

  • samarbejde med beslægtede musikforeninger eller lignende.

  • bidrage til det gode liv.

 

Med foreningen vil vi forsøge at skabe et aktivt musikliv i og omkring Auning. Det er foreningens håb, at der med tiden bliver mulighed for at støtte lokale unge, som spiller musik via uddeling af legater fra musikforeningen.

Hvis du som medlem af Musikforeningen TRÅD har idéer eller ønsker til foreningens arbejde eller kommende arrangementer er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller skriv til traad@live.dk

Musikforeningen 

TRÅD

Bestyrelsen...

 

 

Følgende personer er valgt til TRÅDs bestyrelse:

 

Heidi B. Pedersen

Ole Nørgaard

Ivan Ditlevsen

Marianne Andersen

Mariejo Christensen

Willy Nørreskov

Jan Høgh Nielsen

Suppleanter:

Tom Rasmussen

Jacob Kliver

 

Vedtægter...

 

 

Vedtægter for Musikforeningen TRÅD (CVR-nr. 33326394)

 

 

Vedtægter Musikforeningen TRÅD

§1 Navn

Foreningens navn er, Musikforeningen TRÅD og den udøver sine aktiviteter i Auning Norddjurs.

 

§2 Formål

Stk. 1: Det er foreningens formål, at stimulere musikkulturen i form af arrangementer med levende musik.

Stk. 2: At fremme udøvelse af - og kendskab til alsidig musik.

Stk. 3: At hjælpe amatørudøvere til at optræde foran et publikum.

Stk. 4: At samarbejde med beslægtede musikforeninger eller lignende.

Stk. 5: At støtte velgørende formål.

 

§3 Medlemmer

Musikforeningen TRÅD optager alle interesserede som medlemmer, som går ind for foreningens formål.

 

§4 Økonomien

Stk. 1: Økonomien er baseret på:

- Medlemskontingent

- Entréindtægter ved arrangementer.

- Offentligt tilskud

- Fondstilskud.

- Sponsorering, gaver, m.m.

- Evt. andre indtægter i forbindelse med arrangementer

Stk. 2: Eventuelt overskud bruges til at styrke formålet i § 2.

Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§5 Generalforsamling

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før ved henvendelse på mail samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Stk. 2: Generalforsamlingen foretager valg af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, 4 vælges på ulige år, resterende på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 2.1. Generalforsamlingen foretager også valg af en suppleant samt en revisor.

2.2. Bestyrelsens beretning samt det af kassereren opstillede og af revisoren reviderede regnskab forelægges til behandling og godkendelse.

2.3. Generalforsamlingen vedtager foreningens vedtægter og ændrer disse.

Stk. 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 4 ulige år og resterende på lige år

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Stk. 4: Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

Stk. 5: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert fremmødt medlem, der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse, er behørigt indmeldt og senest den 1. marts har betalt kontingent.

Stk. 6: Musikforeningen TRÅD tilbyder to former for medlemskab:

1. Individuelt medlemskab

2. Husstandsmedlemskab

Medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Kontingent opkræves i januar måned til betaling senest den 1. marts.

Stk. 7: Ethvert af foreningens personligt myndige medlemmer er valgbare ved valg til bestyrelse og revision, medmindre der forelægger eksklusionsgrunde, jf. § 6.

Stk. 8: Generalforsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 kan opløse foreningen.

Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på skriftligt forlangende af 20 % af foreningens medlemmer med tydelig angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen, og med mindst 8 dages varsel med oplysning om hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne.

 

§6 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Der etableres udvalg efter behov.

 

§7 Tegningsret

Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet medlem.

Stk. 2: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

§8 Eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

1.1. Når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget.

1.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder eller

misligholder foreningens interesser.

 

§9 Ophør

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning udloddes eventuel formue til almennyttige eller velgørende formål i Auning og Omegn.

Musikforeningen 

TRÅD